Notice: session_start(): A session had already been started - ignoring in /home/hibeweb/public_html/_class/baglan.php on line 3
Teşvi̇k si̇stemi̇ ve kalkinma ajanslari
Telefon
WhatsApp
Yükleniyoru Devre Dışı Bırak

TEŞVİK SİSTEMİ VE KALKINMA AJANSLARI

TEŞVİK SİSTEMİ VE KALKINMA AJANSLARI

Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapan ve yapacak olan yatırımcıların, devletimizin yatırımcılara sunduğu teşvik, destek ve hibelerden haberdar olması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu destek mekanizmalarından biri olan yatırım teşvik sitemi ile ilgili yatırımcıyı bilgilendirme ve yönlendirme görevleri bulunan Kalkınma Ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi halinde, yatırım teşvik belgelerinin yatırım tamamlama ekspertizi ve vizesi işlemlerini yapmaktadır.
Kalkınma Ajanslarının bir diğer görevi de düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirmektir.
Yatırımlar, yatırım takip formu (Tablo 1, Sayfa 9) vasıtası ile izlenecek olup, firma yetkililerince yıllara göre gerçekleşen toplam yatırım harcaması tutarlarının ilgili kalemlere dağıtılması ve yatırım finansman kısmının da gerçekleştirilen yatırımla ilgili öz kaynak veya yabancı kaynak kullanımının yıllara göre doldurulması ile hazırlanacaktır. Toplam sabit yatırım tutarı ile toplam finansmanın eşit olması gerekmektedir. 2 Temmuz 2018 tarihinden önce alınan teşvik belgeli yatırımlar için doldurulan formlar kaşelenip imzalanarak, ildeki Kalkınma Ajansı’na gönderilmelidir. Böylelikle Kalkınma Ajansları, bölgelerine yapılan yatırımlar, yatırım ilerleme durumu, yatırım süreçleri gibi konularda Yatırım Destek Ofisleri vasıtası ile doğrudan bilgi sahibi olmaktadırlar. Ancak 2 Temmuz 2018 tarihinden sonra alınan teşvik belgeli yatırımlar için yatırım takip formu dahil tüm müracaatlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Kendilerine verilen görev ve yetkiler neticesinde Kalkınma Ajansları bünyesindeki Yatırım Destek Ofislerinin yatırım süreçlerindeki etkinliği ve işlerliği artmıştır. Yatırım Destek Ofisleri illerindeki yatırımları yakından takip ederek yatırım süreci ve yatırım ortamının sorunları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuşlardır.

1.BÖLÜM: TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
TEŞVİK NEDİR?
“Teşvik” kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya manevi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır.
TEŞVİK SİSTEMİN AMAÇLARI NELERDİR?
Teşvik sistemin amaçları kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda;
 Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine,
 Üretim ve istihdamın artırılmasına,
 Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve stratejik yatırımların özendirilmesine,
 Uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına,
 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına,
 Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine,
 Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılmasına,
 Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine,
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ MEVZUAT NEDİR?
 19/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve Ekleri
 20/06/2012 tarih 2012/1 sayılı, ilgili kararın uygulama usullerinin yer aldığı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve Ekleri

Teşvik Sistemi ile ilgili tüm mevzuata Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinden ulaşılabilir.
https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat

 

Paylaş:

Etiketler: Teşvik Nedir, Yatırım Teşvik Uygulamaları, Yatırım Teşvik, e-tuys, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel müdürlüğü